Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

6

0

-

1

9

7

0

  Büyüme Yılları-2
__________________________________

Bu döneme damgasını vuran en önemli toplumsal olay iç ve dış göçün büyüklüğüydü. Türkiye’den yüzbinlerce işçi ve köylü yoksulluktan kurtulmak, iyi bir işe sahip olmak ve güvenli bir gelecek kurabilmek amacıyla, 1960’lı yılların başında “umut ülkesi” olarak gösterilen Avrupa ülkelerine, özellikle Almanya’ya göç etti.

1950'lerden bu yana, Marshall yardımından doğrudan etkilenen kırsal kesim, büyük kentlere taşınmaya başladı. Bu yıllarda süren ithal ikameci sanayi stratejilerinin desteğiyle, kent merkezlerinde yoğunlaşan iş olanakları da, kırdan kente göçü tetikledi ve kentlerde işgücünün birikimine katkıda bulundu.

Gecekondu ve kültürü, içgöçle birlikte Türkiye’nin sistemine yerleşti. Gecekondular, hem yeni işgücünün toplanma noktası, hem de popüler siyasetin nesnesi konumundaydı. İç pazara dayalı ithal ikameci sanayileşme modelinin geleceği, gecekondu sakinlerinin ekonomiye katılmasına bağlıydı. Türk sermayedarı bu yeni toplumsal olguya kayıtsız kalamadı; ancak kentlerde toplanan bu yeni nüfus, ulusal burjuvaya karşı kısa sürede örgütlendi.

Gecekondu kültürünü en iyi yansıtan gelişmelerden biri de, Türk tipi ulaşım araçlarıydı:

“Bugün, dolmuş olgusu kapitalist sistemin çevresini oluşturan geri kalmış ülkelerde görülmektedir. Bu ülkeler ekonomik ve teknolojik bağımlılık içinde bir kalkınma çabası sürdürmektedirler. Böyle bir kalkınma süreci, hızlı bir kentleşme, geniş gecekondu alanları ve kentte marjinal kesim diye adlandırılan yarı işsiz kitleleri oluşturmaktadır. Geri kalmış ülkelerdeki dolmuş olgusu da, bu oluşumla eş zamanlıdır.” İlhan Tekeli , Tarık Okyay, Dolmuşun Öyküsü, Çevre ve Mimarlık Bilimleri Derneği, Ankara, 1981, s. 23.

Kişisel Tarih >> Siyasi Tarih >> İktisadi Tarih >>
           
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
           
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim