Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

7

0

-

1

9

8

0

  İmparatorluk-4
__________________________________

Türk Sanayicileri ve iş adamları Derneği'nin TÜSİAD'ın ilk genel kurul toplantısı 1972 yılında yapıldı ve konsey başkanlığına Vehbi Koç seçildi.

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde izlenen ithal ikameci siyaset sonrası, olumlu bir gelişme söz konusuydu. 1970’li yıllar ise, ithalat ve dış-kredilerin artışından kaynaklanan iktisadî dengesizliklerle anıldı. 1960’lı yıllarda başlayan dayanaklı tüketim mallarına duyulan talep, yatırım için gerekli yatırım mallarının ithalatını ve gerekli finansmanın dış kaynaklardan sağlanmasını gerektirdi; buna bağlı olarak, ithalat ve dış-borç sarmalı 1970’li yıllarda etkin olmaya başladı. Bu dönemin bir diğer niteliği de, ucuz petrol fiyatları nedeniyle, petrole dayalı bir enerji kullanımının, ülkeyi dışa-bağımlı hale getirmesiydi. Bu nedenle, sanayi üretimindeki hızlı artışa denk bir petrol tüketimi söz konusuydu.

“1974 Petrol Bunalımı”, bu döneme değin izlenen iktisadî modelin, bütünüyle gözden geçirilmesini gerekli kıldı. Korumacı ve popülist siyasetle bütünleşen 1974 bunalımı, Türkiye’yi ciddi bir durgunluğa ve kalıcı bir iktisadî krize sürüklemeye başladı. Özellikle 1977 yılında dış ticaret göstergeleri bütünüyle bozuldu ve ihracatın ithalatı karşılama oranı büyük oranda düştü. 1977 bunalımını körükleyen bir diğer etmen de, gittikçe artan dış-kaynaklı kredilerdi: “Kısa ve uzun vadeli krediler ve dış yardım 1962-1974 arasında genellikle 300-500 milyon dolar civarında seyretmiş; 1975-1976 yıllarında ise 1 milyar dolara yaklaşmıştır.” Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2002, İmge Kitabevi, İstanbul, s.140.

1970’li yıllar grevler dönemi olarak da anıldı. Emek-sermaye çatışması sürecinde örgütlenerek güçlenen işçi sınıfı, yurt sathına yayılan grevler ile, cumhuriyet tarihinin en etkin toplumsal direnişlerini sergiledi.1946 yılında ilk kez uygulanan devalüasyon, 1977 yılı sonrasında, sürekli olarak uygulanan sıradan bir iktisadî araca dönüştü. Türk parasının giderek artan değer kaybı ve dış-kaynakların tıkanması sonrasında da, birbirini peşisıra izleyecek ulusal krizlerin temeli atıldı.

Kişisel Tarih >> Sosyal Tarih >> Siyasi Tarih >>
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim